Teenage: Όροι διαγωνισμού

Teenage: Όροι διαγωνισμού 1. Η εταιρεία με την επωνυμία «EDITS & MAGS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής (Ιφιγενείας αρ.47) διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια για λογαριασμό της Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί...

Teenage: Όροι διαγωνισμού

1. Η εταιρεία με την επωνυμία «EDITS & MAGS ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (εφεξής «Διοργανώτρια»), που εδρεύει στην Νέα Ιωνία Αττικής (Ιφιγενείας αρ.47) διοργανώνει την παρούσα προωθητική ενέργεια για λογαριασμό της Της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΝΙΚΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ A.E.» που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού Δερβενίων αρ.38,

2. Δικαίωμα συμμετοχής στην προωθητική ενέργεια έχει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο διαμένει νόμιμα στην Ελλάδα και έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στη Διοργανώτρια Εταιρεία, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς α’ και β’ βαθμού αυτών . H συμμετοχή είναι αυστηρά προσωπική, δεν δύναται να μεταβιβαστεί ούτε να γίνει μέσω αντιπροσώπου. Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να ταχυδρομήσετε με δαπάνες σας στην διεύθυνση Ιφιγενείας 47 Ηράκλειο Υπόψιν Εμπορικού Τμήματος το κουπόνι του τεύχους Μαρτίου του περιοδικού Teenage , εκτυπώνοντας και συμπληρώνοντας την φόρμα συμμετοχής αναφέροντας το όνομα, το επώνυμο, την διεύθυνση, την ηλικία, το email και το τηλέφωνο επικοινωνίας σας. Για να συμμετάσχετε θα πρέπει να αποδεχθείτε τους παρόντες όρους. Για την συμμετοχή δεν βαρύνεστε με έξοδα.

3. Ο Διαγωνισμός διαρκεί από 10/3/2020 έως και 30/3/2020. Θα γίνονται δεκτές οι συμμετοχές που έχουν παραλειφθεί έως την 10/4/2020.

4. Όλες οι συμμετοχές θα συγκεντρωθούν και οι έγκυρες συμμετοχές θα καταγραφούν σε λίστα (database). Την 13/4/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15:00 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική κλήρωση, με τη μέθοδο random. Η κλήρωση θα διεξαχθεί στην έδρα της Διοργανώτριας παρουσία είτε δικηγόρου είτε συμβολαιογράφου. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παρίσταται κατά την πραγματοποίηση της κληρώσεως αφού προηγουμένως, για λόγους ασφαλείας, ειδοποιήσει εγκαίρως και εγγράφως τα όργανα της εταιρείας προκειμένου να διασφαλισθεί κατάλληλος χώρος. Συνολικά θα αναδειχθούν είκοσι (20) νικητές. Έκαστος νικητής κερδίζει δύο κουπόνια για την δωρεάν είσοδό του στο Πάρκο Allou Fun Park και την συμμετοχή του στα προβλεπόμενα παιχνίδια σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου Διασκέδασης. Μετά την ανάδειξη των νικητών η Διοργανώτρια θα επικοινωνήσει με τους νικητές στο τηλέφωνο επικοινωνίας που δήλωσαν ή θα αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα (email). Οι νικητές θα κληθούν να παραλάβουν το δώρο τους σε συγκεκριμένη ημεροχρονολογία από τα γραφεία της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια δεν βαρύνεται με έξοδα αποστολής του επάθλου. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή είναι η προσκόμιση δελτίου ταυτότητας από τον νικητή άλλως το δώρο δεν παραδίδεται. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε νικητής επιθυμεί την αποστολή του δώρου, θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής με εταιρεία ταχυμεταφορών της επιλογής του.

5. Σε περίπτωση που οιοσδήποτε εκ των αναδειχθέντων νικητών, δεν πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό τότε αυτομάτως αποκλείεται από νικητής του διαγωνισμού και σε περίπτωση που κανείς από τους νικητές δεν πληρούν σωρευτικά τις ανωτέρω προϋποθέσεις τότε η Διοργανώτρια Εταιρεία έχει δικαίωμα είτε να επαναλάβει την κλήρωση είτε να διαθέσει το δώρο σε επόμενο διαγωνισμό κατά την ανέλεγκτη διακριτική της ευχέρεια.

6. Κάθε δώρο είναι απολύτως προσωπικό, δε μεταβιβάζεται, δεν εξαργυρώνεται και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα ή άλλα δώρα ή υπηρεσίες ούτε τροποποιούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο οι παροχές ή οι θέσεις ή η διάρκεια ή το είδος του Εισιτήριου. Έκαστος νικητής, υποχρεούται να ακολουθήσει τις οδηγίες παραλαβής του δώρου. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την ασφάλεια και την σωματική ακεραιτότητα κατά την μετάβαση, την επιστροφή και την παραμονή των νικητών στο Πάρκο. Οι νικητές υποχρεούνται να τηρούν τους όρους ασφαλείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας του Πάρκου. Σε περίπτωση παράβασης των κανόνων ασφαλείας εκ μέρους των νικητών, η Δωροθέτρια έχει δικαίωμα να ακυρώσει το δώρο και να απομακρύνει τους νικητές.

7. Η άρνηση παραλαβής του δώρου και η άκυρη ή η ακυρώσιμη συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγονται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του δώρου. Η συμμετοχή κάθε προσώπου στον εν λόγω διαγωνισμό συνιστά και εκ μέρους του ανεπιφύλακτη συναίνεση στην χρήση ευαίσθητων ή μη δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (όνομα, επώνυμο, ηλικία, email) και την καταχώρηση τους αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, από την Διοργανώτρια. Υπεύθυνος επεξεργασίας του αρχείου είναι η Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους σκοπούς του διαγωνισμού, ενώ παράλληλα τα παραπάνω δεδομένα συγκεντρώνονται σε μία βάση δεδομένων (database) που θα τηρεί η διοργανώτρια. Σκοπός δημιουργίας του αρχείου είναι η ανάδειξη των νικητών του παραπάνω διαγωνισμού και μετά το πέρας του διαγωνισμού, τα στοιχεία θα καταστραφούν. Τα στοιχεία των νικητών θα διατηρούνται σε ασφαλές αρχείο για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την ανάδειξή τους. Τα δεδομένα δύνανται να διαβιβαστούν σε συνεργάτες της Διοργανώτριας που ενεργούν κατ’ εντολή και για λογαριασμό της για τον ως άνω σκοπό μόνο για την περιφέρεια της Ελλάδας και μόνο για τους σκοπούς του διαγωνισμού. Κάθε Συμμετέχων έχει το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διαγραφής καθώς και το δικαίωμα αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και μπορεί να επικοινωνεί για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο 210-6871000 , φαξ 210-6871001 και στο email: info@sportime.gr. Η Διοργανώτρια θα λάβει όλα τα απαιτούμενα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την συμμόρφωσή της με τις κείμενες εθνικές και κοινοτικές διατάξεις και σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ για την προστασία των δεδομένων των συμμετεχόντων. Τα στοιχεία που θα καταχωρηθούν δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα, δεν μεταβιβάζονται εκτός Ελλάδος και δεν αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας ή αποθήκευσης για άσχετους σκοπούς. Όλοι όσοι συνεργάζονται με την Διοργανώτρια εταιρεία αναφορικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας για τους σκοπούς του διαγωνισμού έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Διοργανώτρια: • να τηρούν εχεμύθεια, • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα χωρίς την άδεια της Εταιρείας, • να λαμβάνουν κατάλληλα μέτρα ασφαλείας, • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Κανονισμό GDPR και να διαγράφουν το σύνολο των στοιχείων μετά την ανάδειξη των νικητών.

8. Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον διαγωνισμό, να τροποποιήσει τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει την διάρκειά του, να αλλάξει το προσφερόμενο δώρο με άλλα ίσης αξίας, κατά τη διάρκεια της προωθητικής ενέργειας, κατά την απόλυτη κρίση της με ανακοίνωση της σχετικής αλλαγής μέσω της ιστοσελίδας της, αναθεώρηση των παρόντων όρων και ενημέρωση του κοινού. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρων τροποποιήσεων. H Διοργανώτρια έχει την ευθύνη μόνο του διαγωνισμού και δεν αποτελεί την εκδότρια του Περιοδικού.

9. Tα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν ιστοσελίδα της Διοργανώτριας ή και σε έντυπά της κατά την κρίση της , οποτεδήποτε. Οι συμμετέχοντες/νικητές στον διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεση τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την προβολή των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET και μέσω digitalassets, web-site & FB/ΤW page. Τα αποτελέσματα θα περιλαμβάνουν το όνομα και το επώνυμο των νικητών και οι νικητές δια της συμμετοχής τους, εγκρίνουν και συναινούν στην σχετική δημοσίευση.

10. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των ανωτέρω όρων, και προϋποθέσεων και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας.

11. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.

12. Οι όροι συμμετοχής που θα βρίσκονται αναρτημένοι στην ιστοσελίδα www.sportime.gr καθ΄όλη την διάρκεια του Διαγωνισμού και περιληπτικά στο κουπόνι συμμετοχής. Η Διοργανώτρια δικαιούται να τροποποιήσει τους εκάστοτε όρους του διαγωνισμού κατά δίκαιη κρίση σύμφωνα με τα ανωτέρω γνωστοποιώντας κάθε τροποποίηση μέσω ανάρτησης στην ιστοσελίδα της.