Όπως διαβάσατε στο Sportime ξεκινούν οι πλειστηριασμοί και ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών δείχνει να αποτελεί σανίδα σωτηρίας.

Μεγάλο «όπλο» αποτελεί ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών, με δυνατότητα εξόφλησης σε έως και 240 δόσεις.

Όπως διαβάσατε στο Sportime ξεκινούν οι πλειστηριασμοί και ο Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών δείχνει να αποτελεί σανίδα σωτηρίας.

Aπό την 1η Ιουνίου, όταν και άνοιξε η πλατφόρμα, μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου συνολικά 35.753 οφειλέτες έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα και ξεκίνησαν την αίτησή τους για να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς τράπεζες, διαχειριστές δανείων, δημόσιο και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς να την έχουν υποβάλλει ακόμα.

Αυτός ο μηχανισμός λοιπόν αποτελεί μια εξωδικαστική διαδικασία ρύθμισης χρηματικών οφειλών προς χρηματοδοτικούς φορείς, Δημόσιο και Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

Ειδικά για την αποπληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τίθεται ως ανώτατο όριο δόσεων της ρύθμισης, οι διακόσιες σαράντα (240) δόσεις και προς τις Τράπεζες / Διαχειριστές Δανείων οι τετρακόσιες είκοσι (420) δόσεις.

Η ρύθμιση παράγεται από αυτόματο αλγόριθμο σύμφωνα με τους κανόνες του Νόμου. Οι ιδιώτες πιστωτές δύναται να συμφωνήσουν ή να διαφωνήσουν με αυτή την πρόταση και να προτείνουν μία αντιπρόταση ή να μην ρυθμίσουν καθόλου. Το Δημόσιο πάντοτε παρέχει πρόταση ρύθμισης οφειλών, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου.

Ο Νόμος προβλέπει μερική διαγραφή οφειλής για τον οφειλέτη που εντάσσεται στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών:

  • προς το Δημόσιο: έως 75% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 95% επί των προσαυξήσεων
  • προς τις τράπεζες και διαχειριστές δανείων: έως 80% επί της βασικής οφειλής, καθώς και έως 100% επί των τόκων.

Για να επιτευχθεί η μερική διαγραφή χρέους, θα πρέπει να πληρούνται όλοι οι κανόνες και προϋποθέσεις, όπως καθορίζονται από το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο, οι σημαντικότεροι εκ των οποίων είναι:

  • να έχει πραγματική οικονομική αδυναμία, τόσο ο οφειλέτης όσο και οι συνοφειλέτες και εγγυητές του
  • η εμπορική αξία της περιουσίας του οφειλέτη, των συνοφειλετών και των εγγυητών του να είναι μικρότερη του ύψους της οφειλής.

Ο Νόμος παρέχει πρόνοιες για τα ευάλωτα νοικοκυριά για λήψη κρατικής επιδότησης.

Η αίτηση για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών υποβάλλεται από τον οφειλέτη μέσω του gov.gr.