Το 2007 ανακηρύχθηκε η συγκεκριμένη μέρα, από τη γενική συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών

Η Γενική Συνέλευση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών ανακήρυξε την 20η Φεβρουαρίου ως την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης το έτος 2007.

Καλώντας τα κράτη-μέλη να αφιερώσουν την ημέρα στην προώθηση εθνικών δραστηριοτήτων σε σύμπνοια με τους σκοπούς και στόχους της Παγκόσμιας Διάσκεψης για την Κοινωνική Ανάπτυξη (World Summit for Social Development) και της εικοστής τέταρτης συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί μία θεμελιώδης αρχή για την ειρηνική και επιτυχημένη συνύπαρξη εντός και μεταξύ των εθνών.

Οι αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης προωθούνται όταν προάγεται η ισότητα των φύλων ή τα δικαιώματα των ιθαγενών και των μεταναστών.

Η κοινωνική δικαιοσύνη αναπτύσσεται όταν απομακρύνουμε τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι που έχουν ως αίτιο το φύλο, την ηλικία, τη φυλή, την εθνικότητα, τη θρησκεία, τον πολιτισμό ή την αναπηρία.

Για τα Ηνωμένα Έθνη, η επιδίωξη της κοινωνικής δικαιοσύνης για όλους βρίσκεται στον “πυρήνα” της παγκόσμιας αποστολής για την προώθηση της ανάπτυξης και της ανθρώπινης αξιοπρέπειεας.

Η υιοθέτηση εκ μέρους της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας της Διακήρυξης αναφορικά με την Κοινωνική Δικαιοσύνη για μία Δίκαιη Παγκοσμιοποίηση αποτελεί απλώς ένα από τα πρόσφατα παραδείγματα της δέσμευσης του Συστήματος των Ηνωμένων Εθνών προς την αρχή της κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η Διακήρυξη εστιάζει στη διασφάλιση δίκαιων αποτελεσμάτων για όλους μέσω της απασχόλησης, της κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού διαλόγου, των θεμελιωδών αρχών και δικαιωμάτων στην εργασία.