Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ ενεργοποίησε ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών συνολικά, για οφειλές της ΠΑΕ στον Αντώνη Πετρόπουλο και στον Χρήστο Καρυπίδη

Με ποινή αφαίρεσης έξι βαθμών από το πρωτάθλημα της Football League κινδυνεύει ο Πλατανιάς.

Το Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ ενεργοποίησε την ποινή, για οφειλές της ΠΑΕ στον Αντώνη Πετρόπουλο και στον Χρήστο Καρυπίδη.

Οι Χανιώτες καλούνται να καταβάλουν στον υψηλόσωμο στράικερ τα οφειλόμενα εντός τριών εργάσιμων ημερών, προκειμένου να μην ισχύσει το -3.

Όσον αφορά την περίπτωση του έμπειρου αμυντικού, η ΠΑΕ Πλατανιάς καλείται να πληρώσει το ποσό των 30.795 ευρώ σε τέσσερις δόσεις των 7.698,75 ευρώ, αρχής γενομένης εντός 10 ημερών.

Εφόσον δεν γίνει θα τεθεί σε εφαρμογή η αφαίρεση τριών βαθμών.

Η σχετική ανακοίνωση

«Ορίζει όπως, η επιδικασθείσα στον επαγγελματία ποδοσφαιριστή Χρήστο Καρυπίδη του Αρχιμήδη δυνάμει της υπ’ αριθμ. 524/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο. χρηματική απαίτηση ποσού τριάντα χιλιάδων τετρακοσίων ενενήντα πέντε (30.495) Ευρώ πλέον των νομίμων τόκων από τότε που κάθε επιμέρους κονδύλιο κατέστη απαιτητό κατά τους ορισμούς της προαναφερομένης αποφάσεως, καταβληθεί – εξοφληθεί από την υπόχρεη καθ’ ής ΠΑΕ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ ΧΑΝΙΩΝ σε τέσσερις (4) ισόποσες μηνιαίες δόσεις ποσού 7.698,75 Ευρώ εκάστη, πλέον των νομίμων τόκων, της πρώτης δόσης δε καταβλητέας εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση και γνωστοποίηση σε αυτήν της παρούσας αποφάσεως, κάθε μίας δε εκ των επομένων τριών μέχρι την αντίστοιχη ημέρα εκάστου επόμενου μήνα.

Επιβάλλει, για την περίπτωση μη τήρησης της παραπάνω ρύθμισης την ποινή της αφαίρεσης τριών (3) βαθμών από το πρωτάθλημα που μετέχει η καθ’ ής, ως έμμεσου εξαναγκασμού για την εξόφληση της οφειλής της, για το σύνολο του ποσού των 30.795,00 Ευρώ, και των νομίμων τόκων, σύμφωνα με το διατακτικό της υπ’ αριθμ. 542/2018 αποφάσεως της Π.Ε.Ε.Ο.Δ.

Ενεργοποιεί σε βάρος της καθής η αίτηση Π.Α.Ε. με την επωνυμία «Π.Α.Ε. Α.Ο. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ» την επιβληθείσα με την υπ’ αριθμ. 106/2018 απόφαση του παρόντος Δικαστηρίου, όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 122/04.12.2018 όμοια απόφασή του, ποινή της αφαιρέσεως τριών (3) βαθμών, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αιτούντος ποδοσφαιριστή, Αντωνίου ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ του Λουκά, κατά τα διαλαμβανόμενα στο διατακτικό της 409/2018 τελεσίδικης απόφασης της Α΄ Ε.Ε.Ο.Δ./Ε.Π.Ο., εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από της επομένης ημέρας της κοινοποιήσεως της παρούσας αποφάσεως».

Η περίπτωση Δημούτσου

Όσον αφορά στο αίτημα του Ελίνι Δημούτσου, το Διαιτητικό αποφάσισε να επανέλθει προς περαιτέρω συζήτηση επί της ουσίας με κλήση του ποδοσφαιριστή.

«Αναβάλλει την έκδοση της οριστικής του αποφάσεως, ώστε, όταν η υπόθεση καταστεί ώριμη με την ενδεχόμενη παραβίαση εκ μέρους της καθής των όρων της υπ’ αριθμ. 107/2018 αποφάσεως του Δ.Δ.Π./Ε.Π.Ο., όπως αυτή διορθώθηκε με την υπ’ αριθμ. 123/04.12.2018 νεότερη από-φασή του, να επανέλθει προς περαιτέρω συζήτηση επί της ουσίας με κλή-ση του αιτούντος επαγγελματία ποδοσφαιριστή, Ελίν ΔΗΜΟΥΤΣΟΥ του Αναστάση, χωρίς την προκαταβολή νέου παραβόλου και εξόδων λειτουργίας».