ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ρυθμίσεις οφειλών στην Εφορία – Τι προβλέπεται, ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση και ποιες εξαιρούνται

Σε λειτουργία έχει τεθεί ήδη η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθώς υπεγράφη από το διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εγκύκλιος, η οποία προβλέπει ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών έως 50.000 Ευρώ στην εφορία. Όπως γνωστοποιήθηκε σε σχετική ανακοίνωση η αίτηση αυτή, αφορά οφειλές μέχρι και 50.000 Ευρώ ως προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων...
Ρυθμίσεις οφειλών στην Εφορία – Τι προβλέπεται, ποιες οφειλές υπάγονται  στη ρύθμιση και ποιες εξαιρούνται

Σε λειτουργία έχει τεθεί ήδη η πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους καθώς υπεγράφη από το διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων εγκύκλιος, η οποία προβλέπει ρύθμιση βεβαιωμένων οφειλών έως 50.000 Ευρώ στην εφορία.

Όπως γνωστοποιήθηκε σε σχετική ανακοίνωση η αίτηση αυτή, αφορά οφειλές μέχρι και 50.000 Ευρώ ως προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων αλλά και επιπροσθέτως οφειλές έως 50.000 προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Η ρύθμιση αυτή αφορά όπως έχει γνωστοποιηθεί δύο κατηγορίες:

  1. Νομικά ή φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα (δηλαδή κυρίως πρόσωπα με εμπορική ιδιότητα) με το σύνολο των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016 να μην ξεπερνά τα 20.000 ευρώ, ή οι οφειλές τους προς το Δημόσιο να υπερβαίνουν το 85% του συνόλου των οφειλών τους προς όλους τους πιστωτές έως τις 31.12.2016, οι οποίες δεν ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ, είτε

 

  1. Φυσικά πρόσωπα χωρίς πτωχευτική ικανότητα, που ωστόσο έχουν κάνει έναρξη εργασιών και αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα (μεγάλη κατηγορία των οποίων αποτελούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες), με βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο έως τις 31.12.2016, που δεν υπερβαίνουν τα 50.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα όπως έχει γνωστοποιηθεί, προκειμένου να ενταχθεί κάποιος στη διαδικασία η προϋποθέσεις είναι οι εξής:

  1. 1. Ο ελεύθερος επαγγελματίας να έχει επιτύχει κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) μία φορά κατά την προηγούμενη τριετία (ακόμα και το φορολογικό έτος 2017, εφόσον επιθυμεί).
  2. 2. Η οφειλή, μετά το «κούρεμα» προστίμων και προσαυξήσεων, να αξιολογείται ως βιώσιμη και συγκεκριμένα να είναι έως 8 φορές μεγαλύτερη του ετήσιου εισοδήματος του οφειλέτη (π.χ. για εισόδημα 5.000 ευρώ, η οφειλή μετά το «κούρεμα» να είναι μέχρι 40.000 ευρώ).
  3. 3. Η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη να είναι μικρότερη από το 25πλασιο της οφειλής προς ρύθμιση (π.χ. για οφειλή προ «κουρέματος» 40.000 ευρώ, δεν πρέπει τα περιουσιακά στοιχεία να υπερβαίνουν το 1 εκατ. ευρώ). Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν «κούρεμα» τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων, καθώς και επιμήκυνση της εναπομείνασας οφειλής έως 120 δόσεις, ανάλογα με το ύψος της οφειλής και του εισοδήματος του οφειλέτη. Ο καθορισμός της δόσης προκύπτει βάσει της αρχής ότι το άθροισμα δόσεων προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ σε ετήσια βάση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα τρίτο του καθαρού εισοδήματος (EBITDA), προσαυξημένο με τον μέσο όρο τριετίας των εσόδων από άλλες πηγές (π.χ. ενοίκια).

 

Μέχρι πότε έχουν προθεσμία οι επαγγελματίες

Προθεσμία  μέχρι και τη 31η Δεκεμβρίου 2018 θα έχουν επαγγελματίες οι οποίοι έχουν βεβαιωμένες οφειλές, έως και 50.000 ευρώ, προκειμένου να υποβάλλουν την αίτηση για να υπαχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων.

Μάλιστα στην εγκύκλιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, υπάρχουν οδηγίες και διευκρινήσεις προκειμένου να είναι ξεκάθαρο για το ποιοί οφειλέτες υπάγονται στη ρύθμιση, ποιοι εξαιρούνται αλλά ποια είναι τα κριτήρια υπαγωγής με αναλυτικά παραδείγματα.

 

Αναλυτικότερα, όπως τονίζεται στην εν λόγω εγκύκλιο από τη ρύθμιση ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:

  1. Οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α’ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο. Επισημαίνεται ότι η ρύθμιση των οφειλών αυτών στο πλαίσιο της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 αποκλείεται μόνο σε περίπτωση που στον ν. 3869/2010 έχει υπαχθεί ο ίδιος ο οφειλέτης-αιτών που νομιμοποιείται να υποβάλλει αίτηση ρύθμισης κατά την Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 σύμφωνα με το άρθρο 2 αυτής (βλ. ανωτέρω στο κεφάλαιο 1 της παρούσας ενότητας). Αντίθετα, σε περίπτωση που η δικαστική ρύθμιση του ν. 3869/2010 αφορά συνυπόχρεο με τον οφειλέτη πρόσωπο, δεν υφίσταται κώλυμα για τη ρύθμιση των οφειλών αυτών κατά τις διατάξεις της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 τόσο ως προς τον οφειλέτη-αιτούντα όσο και ως προς τυχόν άλλο συνυπόχρεο πρόσωπο που υποβάλλει την αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 από κοινού με αυτόν, δεδομένου ότι η δικαστική ρύθμιση του ν. 3869/2010 έχει υποκειμενική ισχύ (βλ. άρθρο 12 ν. 3869/2010).

Για παράδειγμα, σε περίπτωση υποβολής αίτησης ρύθμισης κατά την Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017 από εμπορική εταιρεία που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτήν, στη ρύθμιση θα ενταχθούν και οφειλές που τυχόν έχουν ήδη ρυθμιστεί με τη διαδικασία του ν. 3869/2010 στο πρόσωπο του διοικούντος την εταιρεία, ως εις ολόκληρον ευθυνόμενου με αυτήν. Σε περίπτωση που η αίτηση για ρύθμιση οφειλών που έχουν ήδη ρυθμιστεί κατά το ν. 3869/2010 συνυποβληθεί από το πρόσωπο που έχει υπαχθεί στον ανωτέρω νόμο, τα ευεργετήματα της ρύθμισης δεν επεκτείνονται σε αυτόν, για το λόγο δε αυτό δεν λαμβάνονται υπόψη τα περιουσιακά-εισοδηματικά στοιχεία του εν λόγω συνοφειλέτη για τη διαμόρφωση των λύσεων ρύθμισης της Υ.Α. ΠΟΛ 1223/2017.

  1. Οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 ή σύμφωνα με άλλες ειδικές διατάξεις.

 

Δείτε ΕΔΩ ολόκληρη την εγκύκλιο

Διαβάσατε το άρθρο με τίτλο «Ρυθμίσεις οφειλών στην Εφορία – Τι προβλέπεται, ποιες οφειλές υπάγονται στη ρύθμιση και ποιες εξαιρούνται», όπου αναφέρθηκαν τα παρακάτω #tags (ετικέτες). Για σχετικά άρθρα επιλέξτε #tag.
Post on Facebook Post on X (Twitter) Post on LinkEdin Send this post with WhatsApp Send this post with Viber E-mail Post
Εγγραφείτε στα Σελίδα του του Sportime στην πλατφόρμα των Google news για άμεση κι έγκυρη ενημέρωση.
Σία Ανδρικάκη

Αρθρογραφεί στο Sportime.GR και είναι συντάκτης του άρθρου αυτού.